Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Research

Report

Báo cáo Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam 1Q14


 

Báo cáo Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam là ấn phẩm phát hành hàng quý nhằm cập nhật tình hình thị trường các phân khúc bất động sản khác nhau ở các thành phố. Đây là một phần của gói sản phẩm nghiên cứu của Bộ phận Nghiên cứu Công ty JLL bao gồm thị trường Việt Nam cùng với các thị trường quan trọng khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Please fill out the form to download the report.

pdf | 2816561