Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu

báo cáo nghiên cứu

Báo cáo Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam 2Q2014


Báo cáo Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam là ấn phẩm phát hành hàng quý nhằm cập nhật tình hình thị trường các phân khúc bất động sản khác nhau ở các thành phố. Đây là một phần của gói sản phẩm nghiên cứu của Bộ phận Nghiên cứu Công ty JLL bao gồm thị trường Việt Nam cùng với các thị trường quan trọng khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Xin vui lòng điền vào mẫu để tải về báo cáo.

pdf | 2926351