Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu

báo cáo nghiên cứu

Việt Nam-Trung tâm công nghiệp mới của Đông Nam Á


Báo cáo chuyên đề với mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về thị trường công nghiệp, những lợi thế của việc đầu tư phát triển và hoạt động kinh doanh trong nước, sự ảnh hưởng tiềm ẩn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thương mại điện tử đóng một vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của ngành logistics. 

Xin vui lòng điền vào mẫu để tải về báo cáo.

pdf | 5163817