Giúp công ty quảng cáo nổi tiếng cùng quy tụ về cùng một không gian đầy sáng tạo

Tập đoàn quảng cáo truyền thông đa phương tiện WPP muốn quy tụ 26 thương hiệu của họ về cùng một văn phòng.

We helped them achieve this in an environment that cultivates imagination and sharing of new and innovative ideas whilst using a centralized procurement system that enabled substantial fit-out economies-of-scale for WPP.

Want more? Talk to the team