Sự nghiệp bất động sản với tham vọng

Nền văn hóa tạo cảm giác thuộc về. Cơ hội khen thưởng. Và một cộng đồng toàn cầu đa dạng đang định hình tương lai của bất động sản cho một thế giới tốt đẹp hơn. Đạt được tham vọng nghề nghiệp của bạn tại JLL.

Không chỉ là một công việc

Là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu chuyên về quản lý đầu tư và bất động sản, chúng tôi có trách nhiệm cố hữu là định hình tương lai của bất động sản để đem đến một thế giới tốt đẹp hơn. Hãy xem các đồng nghiệp của chúng tôi trên khắp thế giới thảo luận về một thế giới tốt đẹp hơn có ý nghĩa gì đối với họ.

Khám phá cơ hội tuyển dụng

Việc làm về phát triển bền vững

Sự nghiệp công nghệ

Tìm kiếm tất cả các cơ hội việc làm