Nhà ở

Tìm kiếm ngôi nhà mới, đầu tư hoặc phát triển bất động sản nhà ở.

Khát vọng của bạn là gì?

Cuộc sống thành thị, chọn nhà ở theo cách của bạn. 
 
Tìm kiếm nhà ở

Khám phá các cơ hội mua, bán và thuê bất động sản nhà ở  trong khu vực và toàn cầu.

Thông tin chi tiết

Xác định đúng thị trường và tài sản được hỗ trợ bởi xu hướng dân cư hiện tại và dự đoán tương lai.

Nghiên cứu thị trường

Phân tích xu hướng thị trường và tài sản. Nhận được khuyến nghị sử dụng phù hợp nhất cho bất động sản nhà ở. Đảm bảo định giá tài sản chính xác và tư vấn.

Đầu tư phát triển

Tìm cơ hội đầu tư, nguồn vốn với tỷ lệ cạnh tranh và nhận được đánh giá hợp đồng và hỗ trợ chuyên sâu. Cung cấp kiến thức thị trường và dữ liệu trực tiếp để thúc đẩy các quyết định phát triển.

Mua hoặc bán

Cơ hội đầu tư nhà ở và tối ưu hóa lợi nhuận.

Quản lý tài sản

Cung cấp môi trường dân cư tuyệt vời, an toàn và bền vững, từ dọn dẹp đến dịch vụ hướng dẫn khách hàng.

Hỏi JLL
về nhà ở

Đánh giá và phát triển chiến lược đầu tư, tài sản hoặc hoạt động của bạn