Trung tâm báo cáo ESG

Kho lưu trữ công khai gồm các tài liệu, báo cáo và chi tiết chính sách liên quan đến Môi trường, xã hội và quản trị tại JLL

Chính sách và chương trình

Chính sách môi trường

Chính sách này mô tả chính sách và phương pháp mà chúng tôi thực hiện để mang lại tác động tích cực cho môi trường.

Chính sách thu mua & tìm nguồn cung ứng ESG toàn cầu

Chính sách này đặt ra mong đợi của chúng tôi về cách các nhà cung cấp đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững và ESG của chúng tôi.

Chính sách về sức khoẻ và an toàn

Chúng tôi nỗ lực thúc đẩy nơi làm việc an toàn và lành mạnh, đồng thời liên tục cải thiện văn hóa an toàn và sức khỏe.

Chính sách nhân quyền

JLL sẽ không chấp nhận hành vi vi phạm nhân quyền dưới bất kỳ hình thức nào. Chính sách này trình bày Cam kết nhân quyền của JLL.

Chính sách bảo vệ người tố giác và không trả đũa

Chính sách này đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu về báo cáo và điều tra báo cáo, đồng thời đảm bảo biện pháp bảo vệ hiệu quả khỏi hành vi trả đũa.

Chương trình tuân thủ chống tham nhũng

Tài liệu này trình bày chương trình tuân thủ chống tham nhũng của JLL, áp dụng cho tất cả doanh nghiệp của chúng tôi, cho dù chúng tôi tiến hành kinh doanh ở đâu.

Tuyên bố duy trì hoạt động kinh doanh

Khách hàng tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đảm bảo bất động sản của họ hoạt động một cách phù hợp.

Chương trình phục hồi công nghệ

Xem kế hoạch mà chúng tôi đưa ra để phục hồi môi trường máy tính của công ty trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Hướng dẫn thẩm định nhà cung cấp

Chúng tôi cung cấp mạng lưới gồm hàng nghìn nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp và nhà thầu đủ điều kiện vì lợi ích của khách hàng.

Kho lưu trữ báo cáo

Truy cập báo cáo Phát triển bền vững của JLL từ năm 2009 đến nay.