Mục tiêu phát triển
bền vững của LHQ 

SDG là danh sách những việc mà thế giới cần thực hiện để có được tương lai tươi sáng, bình đẳng và bền vững hơn cho tất cả mọi người. Có những mục tiêu đó soi lối, giờ đây, chính chúng ta, các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng phải cùng nhau hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn.

JLL cam kết góp phần thực hiện thành công các mục tiêu này thông qua những chiến lược cụ thể được điều chỉnh theo sáu SDG phù hợp nhất với JLL và các bên liên quan.

Lĩnh vực quan tâm chính Nguyên vật liệu 3. SỨC KHỎE THỂ CHẤT & TINH THẦN TỐT 8. VIỆC LÀM THỎA ĐÁNG & TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 10. GIẢM TÌNH TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG 11. THÀNH PHỐ & CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG 12. TIÊU THỤ & SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM 13. HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU
Hành động vì khí hậu
hướng tới bất động sản bền vững
Năng lượng và khí hậu
Xây dựng bền vững
Vốn tự nhiên và ô nhiễm
Rác thải và sự tuần hoàn
Thích ứng và khả năng chống chịu
Công tác
Không gian lành mạnh
cho mọi người
Sức khỏe, an toàn và an ninh
Xây dựng không gian lành mạnh
Sức khỏe nhân viên
Môi trường hòa nhập
cho các cộng đồng thịnh vượng
Đa dạng và hòa nhập
Gắn kết nhân viên
Gắn kết cộng đồng
Chuỗi cung ứng có trách nhiệm
Nhân quyền và quyền lao động

Bạn muốn biết thêm thông tin?

Tiếp tục khám phá chiến lược bền vững của chúng tôi