Khách hàng

SỨC KHỎE TỐT VÀ HẠNH PHÚC
PHÁT TRIỂN CÔNG VIỆC VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
THÀNH PHỐ VÀ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG
TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM
HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU

Cách tiếp cận của chúng tôi đến năm 2020

Chuyên gia tư vấn năng lượng và bền vững: Cải thiện chất lượng và phương thức dữ liệu tác động đến khách hàng nhằm mục đích thiết lập các mục tiêu hợp tác với khách hàng trong tương lai. Mở rộng các dịch vụ bền vững của chúng tôi ngoài tác động môi trường, kể cả sức khỏe và hạnh phúc và ngày càng bền vững hơn.

Tính bền vững trong các dịch vụ bất động sản cốt lõi: Nâng cao kiến thức cơ bản về tính bền vững, chương trình Xây dựng ngày mai tốt hơn và các năng lực và dịch vụ của JLL; tăng cường trao đổi bền vững với các dịch vụ khác.

Mục tiêu toàn cầu: Cung cấp đào tạo bền vững có mục tiêu cho các ngành nghề kinh doanh chính và kết hợp các vấn đề cơ bản về tính bền vững vào JLL cho các nhân viên mới vào năm 2020.

Đầu tư bất động sản có trách nhiệm của LaSalle: Kết hợp các yếu tố ESG trong quá trình ra quyết định đầu tư, thu hút các bên liên quan về các vấn đề ESG, thực hiện các sáng kiến ESG tại các tài sản đầu tư.