Cộng đồng

CÂN BẰNG GIỚI TÍNH
PHÁT TRIỂN CÔNG VIỆC VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
THÀNH PHỐ VÀ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG
TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM
HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU
SỨC KHỎE TỐT VÀ HẠNH PHÚC

Cách tiếp cận của chúng tôi đến năm 2020

Hoạt động tình nguyện và nhân viên từ thiện đóng góp: Thiết lập cơ hội nhất quán cho nhân viên toàn cầu dành thời gian tình nguyện, với mục tiêu hướng tới một cách tiếp cận tập trung vào tác động thống nhất hơn để tham gia cộng đồng trên toàn cầu trong dài hạn.

Mục tiêu toàn cầu: 'Tăng thời gian đóng góp cộng đồng của chúng tôi hàng năm, với mục tiêu đạt 15.000 ngày vào năm 2020 *.

** Chúng tôi đã điều chỉnh lại mục tiêu của mình để phù hợp với định nghĩa LBG về đóng góp thời gian của cộng đồng. Phạm vi của mục tiêu không thay đổi