Nơi làm việc

PHÁT TRIỂN CÔNG VIỆC VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Cách tiếp cận của chúng tôi đến năm 2020

Quản trị, đạo đức và liêm chính: Chúng tôi không ngừng cam kết về đạo đức thông qua chương trình Đạo đức ở mọi nơi, được hỗ trợ bởi một mạng lưới các Viên chức Đạo đức, và các chương trình đào tạo tuân thủ pháp luật, đạo đức và tuân thủ. Chúng tôi mong muốn tiếp tục là một trong những công ty đạo đức nhất thế giới.

Đổi mới và công nghệ: 'Thúc đẩy sự đổi mới trong tất cả mọi thứ chúng tôi làm; đảm bảo rằng chúng tôi đang sử dụng công nghệ và các giải pháp sáng tạo để mang đến Xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn. Tiếp tục củng cố thành phần sau này trong năm 2019/20.

Tư duy lãnh đạo: Mở rộng tư duy lãnh đạo và liên kết thương hiệu thông qua nghiên cứu ngành.