Con người

SỨC KHỎE TỐT VÀ HẠNH PHÚC
CÂN BẰNG GIỚI TÍNH
PHÁT TRIỂN CÔNG VIỆC VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Cách tiếp cận của chúng tôi đến năm 2020

Sức khỏe và an toàn  : Đảm bảo tính thống nhất của phương pháp quản lý trên toàn thế giới; cải thiện chất lượng dữ liệu và phạm vi bảo hiểm và cung cấp chống lại các mục tiêu dựa trên công việc toàn cầu của chúng tôi.

Mục tiêu toàn cầu:

  • Dựa trên tỉ lệ thương tật lao động LTIFR * của hai giai đoạn thực hiện trước đó (2017 & 18), đến năm 2020, giảm LTIFR * 10%.
  • Báo cáo kịp thời các sự cố và đảm bảo rằng nhân viên trong tất cả các văn phòng công ty được tư vấn về sức khỏe và an toàn 

Đa dạng và hòa nhập: Tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến truyền cảm hứng ở các quốc gia thông qua sự lãnh đạo của các nhóm D&I ở mỗi khu vực.

Mục tiêu toàn cầu: Mỗi quốc gia trong số tám quốc gia lớn nhất của JLL về cải thiện cân bằng giới tính dân số * (cuối tháng 12 năm 2018, đến cuối năm 2021) (* dãy M & L).

Phát triển sự nghiệp: Tạo một cách tiếp cận phù hợp toàn cầu để quản lý quy trình tài năng thông qua quan hệ đối tác của Tài năng giữa các khu vực; sử dụng các nền tảng công nghệ mới, hiện đại để mang lại trải nghiệm tuyển dụng và truyền cảm hứng cho nhân viên. Nỗ lực phát triển nghề nghiệp để đảm bảo nhân viên được cung cấp các công cụ để phát triển vai trò của họ. Tạo cơ hội phát triển và tăng trưởng nhân viên và tiếp tục thúc đẩy các chương trình thành công hiện tại trên các nền tảng toàn cầu, như MyDevelopment.

Mục tiêu toàn cầu: Xác định các thách thức và cung cấp các giải pháp được nhắm mục tiêu, đặc biệt là những người đã làm việc từ ba năm (2018/19).

Khen thưởng & công nhận: Mở rộng việc áp dụng nền tảng công nhận toàn cầu của chúng tôi, Going Beyond, trên toàn khu vực và ngành nghề kinh doanh của chúng tôi.

Sức khỏe & hạnh phúc: Củng cố cam kết của chúng tôi đối với sức khỏe của nhân viên trên toàn cầu thông qua các chương trình nhân sự địa phương và thành lập Champions Networks với mục tiêu đặt ra các mục tiêu cho vấn đề này trong tương lai.

* LTIFR - Tỉ lệ thương tật