Nơi làm việc

CÂN BẰNG GIỚI TÍNH
PHÁT TRIỂN CÔNG VIỆC VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
THÀNH PHỐ VÀ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG
TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM
HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU
SỨC KHỎE TỐT VÀ HẠNH PHÚC

Cách tiếp cận của chúng tôi đến năm 2020

Sử dụng năng lượng và tài nguyên (bao gồm cả rủi ro khí hậu): Giảm mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon phù hợp với khoa học khí hậu (Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học) trên toàn bộ phạm vi hoạt động của chúng tôi (từ năm 2020). Tập trung vào cải tiến chất lượng dữ liệu, lập kế hoạch thực hiện SBT và triển khai nền tảng quản lý năng lượng toàn cầu. Thực hiện các chính sách và thực tiễn để giảm đi công tác theo yêu cầu của SBT.

Đánh giá báo cáo theo hướng dẫn của Lực lượng đặc nhiệm về công khai tài chính liên quan đến khí hậu. Nhằm mục đích tăng cường cách tiếp cận của chúng tôi để phục hồi/ thích ứng trong tương lai.

'Cải thiện việc thu thập dữ liệu của chúng tôi về chất thải và nước trong các hoạt động của chính chúng tôi và xác định các cơ hội để có tác động có thể đo lường được trong lĩnh vực này trong tương lai, nhằm đặt ra các mục tiêu liên quan từ năm 2020+.

Mục tiêu toàn cầu:

  • Giảm phát thải GHG liên quan đến tòa nhà cho mỗi nhân viên văn phòng công ty xuống 2% mỗi năm từ 2017 đến 2019.
  • Giảm mức tiêu thụ năng lượng liên quan đến tòa nhà cho mỗi nhân viên văn phòng công ty xuống 2% p.a. từ 2017 đến 2019.
  • Đặt mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học cho phát thải phạm vi 1 và 2 toàn cầu của JLL, và mục tiêu Phạm vi 3 đi kèm (bắt đầu năm 2020). 

Khỏe mạnh & tòa nhà bền vững: Áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về tính bền vững và hạnh phúc trong các văn phòng của chúng ta trên khắp thế giới; trong các văn phòng lớn hơn, thông qua việc đạt được các chứng chỉ bên ngoài, ví dụ: LEED, WELL. Tích hợp các tiêu chí bền vững vào hướng dẫn Bất động sản của Công ty JLL.

Mục tiêu toàn cầu: 100% diện tích văn phòng của JLL lớn hơn 10.000 ft2 để có chứng nhận bền vững vào năm 2030.

Mua sắm có trách nhiệm : Đảm bảo tính nhất quán của cách tiếp cận quá trình thu mua bền vững và khát vọng trên toàn thế giới thông qua việc đưa ra Khung thu mua bền vững toàn cầu, đồng thời cho phép các mục tiêu/ ưu tiên khu vực. Thực hiện các chính sách và thực tiễn để giảm phát thải chuỗi cung ứng phù hợp với yêu cầu SBT.

Mục tiêu toàn cầu:  Chính sách thu mua bền vững sẽ được thông qua trên toàn cầu vào năm 2020.