Báo cáo phát triển bền vững toàn cầu của JLL

Cùng với các đối tác, JLL đưa tính bền vững vào mọi hành động nhằm thúc đẩy sự thay đổi đột phá. Chúng tôi giúp khách hàng thực hiện các chiến lược về bền vững có trách nhiệm hơn với thế giới, chúng tôi sẽ nỗ lực để định hình tương lai của bất động sản.

Báo cáo mới nhất

Tải về các báo cáo và chính sách mới nhất của JLL.

Chính sách và Tuyên bố của Công ty

Bạn muốn biết thêm thông tin?

Tiếp tục khám phá chiến lược bền vững của chúng tôi