Tài chính

Đánh giá nguồn vốn, và đảm bảo các điều khoản và cấu trúc giao dịch tốt nhất cho khoản đầu tư của bạn.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Khám phá cách chúng tôi giúp khách hàng đạt được mục tiêu đầu tư của họ.
Dịch vụ ngân hàng đầu tư

Tìm lời khuyên và cấu trúc cơ hội đầu tư chiến lược ở cấp độ tài sản, danh mục đầu tư hoặc công ty. Xác định nợ và vốn chủ sở hữu và đảm bảo các điều khoản và cấu trúc giao dịch tốt nhất cho khoản đầu tư của bạn.

Vốn cổ phần

Tìm nguồn vốn chủ sở hữu toàn cầu thông qua các đối tác liên doanh, đồng đầu tư và đối tác hữu hạn bên cạnh các chủ sở hữu và nhà điều hành bất động sản.

Tài trợ nợ

Kết nối với các nguồn vốn cho vay trên toàn thế giới để đảm bảo mức giá tốt nhất và đòn bẩy tối ưu cho các khoản đầu tư của bạn.

Tư vấn quỹ

Tiếp cận với các nhà quản lý và nhà đầu tư chất lượng cao nhất trong không gian quỹ bất động sản.

Hỏi JLL
về công nghệ

Nhận chiến lược tài chính, lời khuyên hoặc giải pháp.