Kiểm soát

Luôn tuân thủ và khám phá các giải pháp sáng tạo để quản lý chi phí.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Kế toán & Tài chính

Làm việc với các đội ngũ chuyên gia lập kế hoạch và báo cáo tài chính bất động sản, kế toán và các khoản phải trả để thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận. Sử dụng công nghệ để theo dõi và báo cáo các hoạt động tài chính và đảm bảo tuân thủ luật lệ.

Tuân thủ quy định

Hiểu rõ trách nhiệm và rủi ro để bạn có thể áp dụng đúng quy trình đảm bảo tòa nhà hoặc danh mục đầu tư của bạn tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn có liên quan để hoạt động an toàn và hiệu quả.

Quản trị cho thuê

Tập trung quản lý cho thuê để giảm thiểu rủi ro và tuân thủ các quy định kế toán. Xem tất cả các điều khoản cho thuê của bạn để giảm chi phí và tận dụng những thay đổi của thị trường.

Hỏi JLL
về quản lý bất động sản

Cung cấp dịch vụ bất động sản phù hợp cho danh mục đầu tư của bạn - và nhân viên.